بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تاريخچه نفت

صنعت نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد وقديميترين تمدني كه تا به حال شناخته شده در درههاي نيل ؛دجله و فرات و در چين بوده است. اسناد تاريخي و كاوشهاي باستان شناسي نشان مي دهد كه مردم مزبور از كهنترين روزگاران نفت را مي شناختند.چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح مردم دجله و فرات قير را به عنوان ملاط ساختمانها به كار ميبردند.در ايران كاوشهاي باستان شناسي معلوم داشته كه ساكنين كشور ما از 5 تا 6 هزار سال پيش قير را به عنوان ملاط در ساختمان و يا براي نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالين و اندود كردن كشتيها بكار ميبردند.

امروزه بزرگترين منابع نفتي جهان در خاورميانه ؛ايالات متحده امريكا؛آفريقاي شمالي و روسيه است.اولين چاه نفت در دنيا در شهر پنسيلوانيا بنام تيستوسوپل امريكا توسط شخصي به نام ادوين دريك در سال 1859 حفر شد.عميقترين چاه در دنيا چاهي در لويزيناي امريكاست كه 6500 متر عمق دارد.

در سال 1908 نفت در خاورميانه براي اولين بار در ايران ودر شهر مسجد سليمان كشف شد و بعد از آن در ديگر كشورهاي خاور ميانه نفت كشف شد.

 

تئوري پيدايش نفت

تئوريهاي مختلفي نسبت به پيدايش نفت و گاز طبيعي وجود دارد و بطور دقيق نميتوان گفت منشا موادي كه نفت رابوجودآورده چه بوده است امادو نظريه اي كه بيشترازهمه عموميت داردعبارتنداز :

1:پيدايش نفت معدني يا غير عالي:پيدايش نفت به طريق معدني تركيب هيدروژن و كربن تحت فشار و درجه حرارت موجود در اعماق زمين است.

2:پيدايش نفت به طريق آلي:در اثر به وجود آمدن هيدروژن و كربن حاصل از گياهان و حيوانات در درياها بخصوص حيوانات ريز ذره بيني بنام پلانكتون و پس از يكسري فعل و انفعالات شيميايي نفت تشكيل شده است.

ميدانيد كه تئوري آلي بيشتر مورد قبول دانشمندان است زيرا دلايل و شواهد نشان ميدهد كه در جاييكه مخازن نفتي وجود دارد بيشتر زمينهايي هستند كه زماني دريا بوده اند.

از لحاظ شيميايي نفت مركب از دو عنصر كربن و هيدروژن بصورت خالص گازي است سبك و آتشگير. نفت از جهتي خالص و از جهتي مركب است.بدان جهت خالص است كه تركيبي از هيدروكربونهاي گوناگون است و ساختمان ملكولها به واسطه كم و زياد شدن تعداد اتمها يكي از دو عنصر مذكور با هم متفاوت است و اين بر حسب تركيب ملكولهاي اتمهاي كربن است.

 

مخزن زير زميني گاز و نفت

بطور كلي براي بوجود آمدن يك مخزن نفت بايد عوامل زير موجود باشد:

1:مبدا هيدروژن و كربن كه از گياهان و حيوانات زميني و دريايي مدفون شده در زير گل و لاي در مكاني كه زماني دريا بوده.

2:شرايطي بوجود بيايد تا اين نباتات و حيوانات تجزيه شده و هيدروژن وكربن حاصل از آن با هم تركيب شوند و نفت و گاز طبيعي را بوجود بياورند

3:سنگهاي متخلخل وجود داشته باشد تا هيدروكربن بتواند از جائيكه تشكيل شده حركت (مهاجرت) كند.

4:طبقه غير قابل نفوذي وجود داشته باشد تا از حركت بيشتر هيدروكربن جلوگيري كند (cap rock) و آنرا بصورت جمع آوري شده در مخازن نفتي نگهدارد.

 

تقريبا در تمام منابع نفتي مقداري گاز در نفت بصورت حل شده وجود دارد كه سبب ذخيره سازي انرژي گاز بصورت انرژي پتانسيل است و در هنگام بهره برداري سبب مي شود كه نفت به همراه گاز به سطح زمين انتقال يابد.

 

در بعضي مواقع مقدار اين گاز آنقدر زياد است كه ضمن آنكه مقداري در نفت حل شده مقدار زيادي بطور گاز ؛آزاد در بالاي نفت با فشار زياد جمع ميشود كه اصطلاحا كلاهك گاز( (gas cap گويند و بهره برداري نفت با آن خيلي بيشتر از راندن توسط گاز حل شده به تنهايي است.(gas cap drive ).

 

 تاريخچه صنعت گاز طبيعي

در طول بخش اعظم قرن نوزدهم گاز طبيعي منحصرا به عنوان منبع روشنايي به كار ميرفت.در آنزمان مكانيزمي موجود نبود كه گاز طبيعي را به منازل براي گرمايش يا كاربردهاي ديگر ببرد.

بنابراين گاز طبيعي براي روشنايي خيابانهاي شهر بكار ميرفت.بعد از دهه 1980 برق جاي گاز را گرفت و در نتيجه كاربريهاي جديدي براي گاز طبيعي مورد نياز واقع شد.

 براي يك دوره كوتاه شركتهاي گاز رساني سعي كردن كه براي وسايل كوچك گاز سوز بازار مناسبي پيدا كنند. نظير ابزار فر دادن مو ؛اتو ونظاير آن كه اينها هم به سرعت از رده خارج شدند.اختراع رابرت باتسن در سال 1885 تحت نام مشعل باتسن كه هوا را با گاز طبيعي مخلوط مينمود با ظهور كنترل ترمواستاتيكي به مشتريان اجازه داد كه از خواص حرارتي گاز طبيعي استفاده كنند.

توليد كنندگان گاز به زودي توجه خود را به خواص حرارتي گاز معتوف كردند و از آن به عنوان سوختي براي گرمايش فضا؛ حرارت دادن آب و پخت و پز استفاده نمودند تا جنگ جهاني دوم بازار صنعت و نيروگاههاي براي گاز طبيعي كوچك بود ؛اما بعد از جنگ گاز طبيعي به راحتي در دسترس قرار گرفت.تا قبل از جنگ جهاني سيستم خط لوله بين  ايالات استفاده اي نداشت زيرا گاز اگر همراه بود سوزانده ميشد و اگر مستقل بود در محل ميماند. يكي از اولين خط لوله هاي گاز طولاني در سال 1891 ساخته شد ؛طول آن 120 مايل ( km  193 )بود و گاز را  از ايالت اينديانا به شيكاگو ميبرد. اين خط از تقويت فشار استفاده نميكرد؛زيرا خود گاز تحت فشار بود و با فشار حدود psi 525 به طرف مقصد حركت ميكرد. توسعه شبكه هاي بزرگ انتقال گاز تا سال 1920 به علت كيفيت پايين خطوط لوله و عدم اتصال مطلوب قطعات خطوط لوله به تعويق افتاد.جنگ و ركود عظيم حاصل از آن احداث خطوط انتقال عمده را براي يك دهه به تعويق انداخت.به هر حال در طول سالهاي جنگ پبشرفت متالوژي؛ تكنيكهاي جوشكاري و خم كردن لوله ها بر موانع حمل و نقل گاز غلبه كرد و اين غلبه تا سالهاي 1960 ادامه داشت و باعث احداث هزاران مايل خط لوله در سراسر جهان گرديد.همينكه سيستم انتقال و توزيع قابل اعتمادي ايجاد شد صنايع شروع به استفاده از گاز در واحدهاي ساخت و فرايند خود نمودند.سرويسهاي الكتريسيته نيز دريافتند كه گاز سوخت خوبي براي بويلرهايشان ميباشد. گاز طبيعي نيز براي گرم كردن منازل استفاده گرديد.

كاربريهايي چون آبگرمكن؛اجاق و خشك كن لباس هم براي گاز طبيعي فراهم شد.

در امريكا صنعت گاز براي اولين بار توسط دولت فدرال و در سال 1938 داراي مقررات گرديد.

 

 گاز در ايران

استفاده از گاز طبيعي عليرغم حجم زياد و اهميت حياتي ان بعنوان يك عامل تعيين كننده و موثر در اقتصاد ما تاريخچه كوتاهي دارد.

از سال 1287 كه اولين چاه نفت در منطقه مسجد سليمان مورد بهره برداري قرار گرفت تا 25 آذر ماه 1350 كه پالايشگاه بيد بلند رسما افتتاح گرديد مدت 63 سال گازي كه همراه نفت بدست ميامد مي سوخت واز اين رهگذر سالانه مقادير زيادي از ثروت مملكت ما نابود ميشد و تنها مقدار ناچيز 3% آن به مصرف مي رسيد.مقدار گاز هدر رفته ظرف مدت ياد شده معادل ارزش حرارتي كل محصولات پالايشگاه آبادان در مدت 7 سال ميباشد. با توجه به ظرفيت پالايش نفت در آبادان(650-600 هزار بشكه در روز) بعد ضرر و زيان آن احساس ميشود.

بر طبق محاسبات انجام شده ذخاير گاز ايران بالغ بر 2500 تا 600 تريليون فوت مكعب براورد شده و در سطح جهان بعد از روسيه در جاي دوم قرار دارد.

 

گاز در صنعت

مقدار گازي كه براي استحصال انرژي و يا مولد تركيبات شيميايي و پتروشيمي مصرف ميشود بسيار زياد است. گازهاي مولد انرژي مخلوطي از هيدروكربنهاي سبك هستند كه ممكن است ناخالصيهايي هم داشته باشند كه قبل از مصرف بايد جدا شوند. گاز طبيعي ممكن است بعنوان همراه نفت و يا مستقلا از منابع گاز زير زميني مانند كنگان و سرخس بدست آيد.

عمده ترين ناخالصيهاي موجود هيدروژن سولفور؛انيدريك كربنيك ورطوبت است.مقدار ناخالصيها بستگي به منابع توليد دارد و امكان دارد كه مقدار هيدروژن سولفور آن تا 50%مجموع نيز برسد.

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
آموزش زبان نصرت در 90 روز

آموزش مکالمه زبان انگليسي نصرت در 90 روز آخرين روشي است که در دنيا در زمينه آموزش زبان انگليسي پديد آمده است. اين روش که بهترين و سريعترين و همچنين موفق ترين روش آموزش زبان انگليسي در دنياست توسط يک متخصص زبان انگليسي ابدا ع شده است و موسسه نصرت آنرا به فارسي در آورده است تا اين متد قابل استفاده براي فارسي زبانان شود جهت اطلاعات بيشتر به وب سايت ما مراجعه نماييد(ورژن جديد و قديم شامل 93 درس ) همچنين آدرس وبلاگ ما http://english90day1.persianblog.ir